PRIVĀTUMA POLITIKA INTERNETA VIETNĒ WWW.CATCARECOMMUNITY.COM

Paldies, ka apmeklējat “Cat Care Community” biedrības tīmekļa vietni. Jūsu privātums ir mums svarīgs, un mēs vēlamies, lai jūs justos ērti, apmeklējot mūsu vietni. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz fiziskās personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūdzu, veltiet dažas minūtes tam, lai iepazītos ar mūsu Privātuma politikas principiem.

WWW.CATCARECOMMUNITY.COM vietnes īpašnieks ir Latvijā reģistrētā biedrība Cat Care Community, reģ. nr. 40008240732. 

Sadarbojoties ar biedrību Cat Care Community,  no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai –  palīdzības sniegšanai fiziskai personai, kura pieprasījusi palīdzību ar kaķi/-iem, ielas kaķu mājiņas nogādāšanai  un sazināšanai ar personu. Cat Care Community biedrībā personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus. 

1. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība Cat Care Community, reģ. nr. 40008240732. Biedrība Cat Care Community kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 22346437 vai e-pasta adrese catcare.community@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

1.2. Cat Care Community biedrība ir vienīgais interneta vietnē apkopotās informācijas īpašnieks. 

1.3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – Cat Care Community sadarbības partneri, biedri, brīvprātīgie vai biedrības apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

  • fiziskajām personām – biedriem, potenciālajiem biedriem, sadarbības partneriem, brīvprātīgiem un citiem lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);

1.4. Šī Privātuma politika apraksta privāto informāciju, kādu biedrība ievāc no vietņu apmekletājiem, ievākšanas metodi un šādas informācijas atklāšanas vai noklusēšanas mērķus. Šajā Privātuma politikā lietotais termins „Privātā informācija” attiecas uz tādu informāciju kā jūsu vārds, e-pasta adrese, pasta adrese vai tālruņa numurs u.c., kas var tikt izmantota, lai jūs identificētu.

1.5. Lietojot Cat Care Community vietnes, jūs piekrītat Privātās informācijas ievākšanai, izmantošanai un atklāšanai, kā ir norādīts tālāk šajā Privātuma politikā. Ja jūs nepiekrītat šai Privātuma politikai, neturpiniet darbu Cat Care Community vietnē.

1.6. Mēs ievācam Privāto informāciju, ko jūs sniedzat vai padarāt mums pieejamu (piemēram, ar e-pasta starpniecību vai aizpildot kontaktu formu) vai kura ir nepieciešama, lai mēs varētu jums sniegt savus pakalpojumus un / vai tos uzlabot, sazināties ar jums, veikt izpēti un sagatavot iekšējos ziņojumus, sniegt palīdzību fiziskai personai, kura pieprasījusi palīdzību ar kaķi/-iem, ielas kaķu mājiņas nogādāšanai, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā; Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus Cat Care Community biedrībai.

1.7. Mēs ievācam informāciju arī par jūsu tīmekļa vietni, izmantojot sīkdatnes. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam skatīt Privātuma politikas sadaļas „Sīkdatņu faili”. 

1.8. Visbeidzot, lietojot mūsu tīmekļa vietni, jūsu dators automātiski atklāj mums noteiktu tehnisko un citu informāciju, un mēs to reģistrējam (piemēram, jūsu tīkla adrese, pārlūkprogrammas veids, vietne, no kuras nokļuvāt mūsu vietnē) darbības un drošības nolūkiem, kā arī, lai labāk izprastu, kā mūsu Vietnes tiek izmantotas.

1.9. Šie augstāk minētie Lietotāja sniegti dati ir aizsargāti.

1.10. Sadaļā 1.3. minētie dati var būt savākti un izmantoti interneta vietnē www.catcarecommunity.com. Šie dati netiks izmantoti citos virzienos izņemot tos, kas minēti punktos 1.6. un 1.8., kā arī sakarā ar likumu un tiesībām, kas ar šo saistīti. Datu apstrāde interneta vietnē www.catcarecommunity.com ir datu vākšana no vietnes lietotājiem. Informācija, kas tiek saglabāta ir: vieta, IP-adrese, interneta trafiks šajā vietnē.

1.11. Mēs neizmantosim jebkādu Jūsu sniegtu informāciju bez Jūsu piekrišanas. 

1.12. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai savāktu papildus informāciju par interneta vietnes apmeklējumiem.

1.13. Cat Care Community biedrība apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

2. Personas datu apstrāde

2.1. Cat Care Community biedrība glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
  • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

 2.2. Cat Care Community biedrība neizpauž trešajām personām sadarbības partneru, apmeklētāju, brīvprātīgo un t.t. personas datus izņemot šādus gadījumus:

  • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
  • ja persona ir devesu skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Cat Care Community biedrības likumīgo interešu aizsardzībai.

3. Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības

3.1. Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

3.2. Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Cat Care Community biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Cat Care Community biedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Cat Care Community biedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

3.3. Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

  • rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

3.4. Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Cat Care Community biedrība pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Cat Care Community biedrība atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

3.5. Cat Care Community biedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā. 

4. Sīkdatņu faili

4.1. Atkarībā no datora iestatījumiem, no kura tiek veikts www.catcarecommunity.com vietnes apmeklējums, uz šo ierīci tiks saglabātas sīkdatnes. Šie faili tiek izmantoti efektīgākai vietnes funkcionalitātes izmantošanai. Sīkdatņu īsajā laikā nelabvēlīgi nekādi neietekmē datoru un programmatūru, kas ir ieinstalēta uz šī datora. Sīkdatnes neveic personīgo datu apstrādi un nesatur informāciju Lietotāja identifikācijai. Ar sīkdatņu palīdzību ievākti dati tiek izmantoti tikai statistikas un mājas lapas lietotāju rīcības analīzes nolūkiem. Interneta pārlūkprogrammām ir iespēja bloķēt sīkdatņu saglabāšanu jūsu datorā, bet šīs kontroles izmantošana var ietekmēt www.catcarecommunity.com funkcionalitātes iespējas. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt šeit: www.allaboutcookies.org vai www.aboutcookies.org. 

5. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

5.1. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz Cat Care Community vietnēm, bet ne uz tīmekļa vietnēm, kas pieder trešajām personām. Mēs varam sniegt saites uz citām tīmekļa vietnēm, kuras pēc mūsu uzskatiem varētu jums interesēt. Tomēr interneta rakstura dēļ mēs nevaram garantēt šādu tīmekļa vietņu konfidencialitātes standartus vai uzņemties atbildību par citu tīmekļa vietņu saturu.

5.2. Šī Privātuma politika nav paredzēta tam, lai to piemērotu jebkurai saistītai vietnei, kas nav Cat Care Community tīmekļa vietne. Kad jūs atverat saiti uz citām tīmekļa vietnēm, esiet uzmanīgi un izlasiet attiecīgās tīmekļa vietnes konfidencialitātes / privātuma politiku.

6. Citi noteikumi

6.1.Cat Care Community biedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju Cat Care Community biedrības interneta mājas lapā. Pēdējā rindiņa šajā Konfidencialitātes politikā norāda, kad politika pēdējo reizi ir tikusi atjaunināta.

7. Kā ar mums sazināties

7.1. Ja jums ir jautājumi par mūsu Privātuma politiku vai Privāto informāciju, ko ievācam par jums, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi catcare.community@gmail.com

 

Pēdējas izmaiņas veiktas 19.09.2018.